Γεώργιος Μαυρουδής, Εσωτερικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου στη Θεσσαλονίκη (1947-1949)

 πλήρης τίτλος:

 

 Γεώργιος Μαυρουδής, Εσωτερικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου στη Θεσσαλονίκη (1947-1949), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογία και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος 2020

 ==

 βλέπε την εργασία εδώ