Κώστας Μπέλσης, Η ιστοριογραφία ως διακύβευμα και ως κοινωνικό πρόταγμα


Κώστας Μπέλσης, «Η ιστοριογραφία ως διακύβευμα και ως κοινωνικό πρόταγμα», Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τ.2(2016), Πάτρα, 23-38