"Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50", ΠΔΜ, Φλώρινα 13-14 Οκτωβρίου 2017