Βαγγέλης Τζούκας, […]Σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-1950 και πολιτικές διαμάχες στην ελληνική μετανεωτερικότηταπλήρης τίτλος:

Βαγγέλης Τζούκας, «Ο Εμφύλιος μέσα τους. Σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-1950 και πολιτικές διαμάχες στην ελληνική μετανεωτερικότητα», στο Βασίλης Δαλκαβούκης κ.ά. (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 399-416

===
βλ. την εργασία εδώ