Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων […]πλήρης τίτλος:

Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων: από την Απελευθέρωση ως το τέλος του 1949, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2017

==
 βλ. την περίληψη εδώ και την εργασία εδώ