Δημήτρης Θρασυβούλου, Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο [...]


πλήρης τίτλος:

Δημήτρης Θρασυβούλου, «Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο. Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου», στο  Πολυμέλης Βόγλης κ.ά. (επιμ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 87-109