Ανδρέας Αθανασιάδης, […] στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας» […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Όψεις της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας», Νοέμβριος 1944 – Μάρτιος 1945, μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2017

===
βλ. την εργασία εδώ