Τάσος Κωστόπουλος, Η Λευκή Τρομοκρατίαπλήρης τίτλος:

Τάσος Κωστόπουλος, «Η Λευκή Τρομοκρατία», στο Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 13ος, Δομή, Αθήνα 2006, σ. 557-585

==
βλ. το άρθρο εδώ