Φίλιππος Κάραμποτ - Αλεξάνδρα Πατρικίου, Η πρακτική της ομηρίας και οι προσλήψεις της: Μια πρώτη προσέγγισηπλήρης τίτλος:

Φίλιππος Κάραμποτ - Αλεξάνδρα Πατρικίου, «Η πρακτική της ομηρίας και οι προσλήψεις της: Μια πρώτη προσέγγιση», στο Πολυμέρης Βόγλης κ.ά. (επιμ.), Δεκέμβρης 1944. Το παρελθόν και οι χρήσεις του, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2017, σ. 193-218

 ===
 βλ. το άρθρο εδώ