"Τα Βαλκάνια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόμεμο (1939-1945)", ΔΟΝ-ΙΜΧΑ (Θεσσαλονίκη, 21-22.10.2017) [Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων]