Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου […]»πλήρης τίτλος:

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», στο Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXV, Λευκωσία 1999, σ. 263-283