Αποστόλης Τσάνο, Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚΑ στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949πλήρης τίτλος:

Αποστόλης Τσάνο, Οι σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2016

===
===

Περίληψη:

Οι σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας (ΚΚΑ) στα χρόνια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) αποτελούν μια σημαντική πτυχή του Εμφυλίου. Η μελέτη των σχέσεων των δύο κομμάτων ανήκει αφενός, στον χώρο των επαφών που διατηρούσε το ΚΚΕ με ομοιδεατικά κόμματα του εξωτερικού την περίοδο εκείνη και αποτελεί, αφετέρου, κοινό στοιχείο της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού και του αλβανικού λαού. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις σχέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚΑ σε πολιτικό επίπεδο την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υποστήριξη του Δημοκρατικού Στρατού από την Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας ενώ το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες που πέρασαν και έζησαν στην Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας.

Abstract::

The relations between the Communist Party of Greece and the Communist Party of Albania during the Greek Civil War (1946-1949) are quite an important aspect of this war. By researching the interaction of the two parties, we study what the relations between the Communist Party of Greece and foreign parties of the same ideology used to be and, at the same time, we uncover a common element of the political history of Greece and Albania. This paper consists of three chapters. First, we study the political relations between the Communist Party of Greece and the Communist Party of Albania during the Greek Civil War. Secondly, we present the support given by the People\'s Republic of Albania to the Democratic Army of Greece. Lastly, during the third chapter, we refer to the Greek political refugees that lived in the People\'s Republic of Albania
===
Το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ