Δημήτριος Παπαγιάννης, Η βασιλεία στην Ελλάδα: 1946-1974πλήρης τίτλος:

Δημήτριος Παπαγιάννης, Η βασιλεία στην Ελλάδα: 1946-1974, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2015

======

Περίληψη:

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του θεσμού της βασιλείας στην Ελλάδα ανάμεσα στα δημοψηφίσματα του 1946 και του 1974. Υποστηρίχθηκε σαν υπόθεση εργασίας, η άποψη ότι η πολιτική και κοινωνική αποδυνάμωση της βασιλείας την περίοδο αυτή, οφείλονταν στον ανταγωνισμό που ανέπτυξε με τους τρεις άλλους παράγοντες εξουσίας την ίδια περίοδο: τα πολιτικά κόμματα, τον στρατό, τον εξωτερικό παράγοντα. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, η εργασία δεν εξετάζει με χρονολογική σειρά τα γεγονότα, αλλά παρακολουθεί ανά κεφάλαιο τη σχέση της βασιλείας με κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες. Στην συνέχεια χρησιμοποιεί τα ιστορικά γεγονότα για την απόδειξη των θέσεων που προαναφέρονται. Στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα και εξετάζεται εκ νέου η υπόθεση εργασίας, αν αποδείχθηκε ή όχι.
==
The aim of the present thesis is the research of the kingship in Greece between the referendums of 1946 and 1974. As a case study it supported the view that the political and social weakening of the kingship this period is due to the rivalry the kingship developed with the three other power factors at the same period : the political parties, the army and the external factor. After a short introduction, the thesis does not examine the events with chronological order but observes the dealings of kingship with each one of the three factors. Subsequently it uses the historical events for the evidence of the views. The last part of the thesis is dedicated to the conclusions and the evaluation for the true or false of the case study.

===
το πλήρες κείμενο της διατριβής εδώ