Το «Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947» και ο ιδιότυπος «εμφύλιος» των «εθνικοφρόνων» Φλωρίνης […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης – Ηλίας Γρούιος, Το «Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947» και ο ιδιότυπος «εμφύλιος» των «εθνικοφρόνων» Φλωρίνης κατά την περίοδο του εμφυλίου, μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα)εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

(βλ. το άρθρο σε:   academia)