Εθνικόφρονες πολίται Φλωρίνης: ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣπηγή: εφημ. Έθνος[1] [Φλώρινας], 6.5.1945,  σ. 4
(τα κεφαλαία, οι παρενθέσεις κλπ, όπως στο πρωτότυπο κείμενο)
==
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ
Κύριε Διευθυντά,
Εις το φύλλον της Εφημερίδος σας της 26/4/45 εδημοσιεύσατε κατάλογον συλληφθέντων εν τη περιφερεία μας υπό της Αστυνομίας 1) Δι αδικήματα κοινού ποινικού δικαίου 2) Δι αυτονομιστικάς τάσεις 3) Δια την προσάρτησιν της Μακεδονίας εις την Βουλγαρίαν και 4) Ως μέλη της ΟΧΡΑΝΑ. Άξιοι συγχαρητηρίων είναι οι συντελέσαντες εις τας ως άνω συλλήψεις και αναμένομεν και άλλας τοιαύτας δια τον οριστικόν καθαρμόν των εγκληματιών τούτων• αλλά μας εγεννήθη η απορία διατί μέχρι σήμερον δεν συνελήφθη κανείς και από μίαν άλλην κατηγορίαν, την των ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ (δηλ. των προδοτών, γκεσταπιτών, συνεργάτας των Γερμανών, Διευθυντάς Λεσχών βάσει γερμανικών αδειών, οικονομικώς συνεργασθέντας με τους κατακτητάς κλπ), δι ους υπάρχει ειδική Συντακτική πράξις και γενική η απαίτησις προς τιμωρία των. Τα Αστυνομικά όργανα γνωρίζουν κάλλιστα τους ως άνω δοσιλόγους και πρέπει να λάβουν θέσιν και να καταστούν άξια της αποστολής των.
Είναι λυπηρόν να βλέπωμεν να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ως άνω δοσίλογοι και να συνδιασκεδάζουν με όργανα της πολιτείας και εθνικόφρονας πολίτας, ωσάν να μη διατηρούν τίποτε το μεμπτόν από το αμαρτωλόν παρελθόν τους.
Οι δοσίλογοι αυτοί είναι τεχνίται στο να προσαρμόζονται με κάθε κατάστασι και να πλησιάζουν ιθύνοντας διότι διαθέτουν χρήμα, πείραν και πόρωσιν συνειδήσεως.
Ο χρόνος της σκληράς κατοχής ήταν αρκετός και μας άφησε αδράς αναμνήσεις για να πηγάζη σήμερον το ερώτημα: Πού είναι οι συνεργάται της Γκεσταπό; του Γερμανικού Φρουραρχείου; του Ελληνοφάγου Χάνσελ; του διερμηνέως Βίκτωρος; Οι τροφοδόται των Γερμανών; Οι δεσμευταί των φρούτων της περιφέρειάς μας; Οι μεταφορείς δεκάδων βαγονιών άλατος εκ των Αλυκών του Κράτους; Οι διάφοροι επιτήδειοι που με Γερμανικάς αδείας και μεταφορικά μέσα επλούτιζον; Οι αγορασταί των Γερμανικών αλόγων προς εμπορίαν; Οι μεσάζοντες κατά την επίταξιν των ζώων υπό των Γερμανών που ως αφορμή τούτων οφείλεται, ως λέγουν, η αιτία της αποπείρας του χωρίου Κλαδοράχης, με το γνωστόν αποτέλεσμα του απαγχονισμού των 15 Ελλήνων πολιτών; Οι καθαιρεθέντες εις τον βαθμόν του στρατιώτου δι αντεθνικάς ενεργείας; Οι διευθύνοντες τας λέσχας κατασκοπείας βάσει Γερμανικών αδειών; Και τέλος οι αυτομολήσαντες κατά τον ηρωϊκόν Ελληνο - Ιταλο - Γερμανικόν πόλεμον;
Τα ερωτήματα αυτά δεν πρόκειται να καταπνιγούν, αλλά τουναντίον θα τίθενται καθημερινώς στην περιφέρεια αυτή με της λευτεριάς τον αέρα.
Μερικοί εκ των ως άνω δοσιλόγων δεν αρκούνται στο ότι είναι ελεύθεροι ακόμη, αλλά πρωτοστατούν σε κινήσεις και παρουσιάζονται ως ΟΜΗΡΟΙ της Πολιτοφυλακής, του ΕΑΜ και Σια και λαμβάνουν διάφορα βοηθήματα και τελικώς νομίζουν ότι θα επαυξήσουν τα πλούτη των με τας υπέρ των ομήρων αποζημιώσεις, δι ας υπέβαλον και … δηλώσεις. Αλλά κατ’ αυτόν τον τρόπον χάνει η λέξις «όμηρος» την ουσίαν της και για τους πραγματικούς τοιούτους, οι οποίοι δέον να λάβουν θέσιν κατά των δυσφημιζόντων αυτούς δήθεν ομήρων. Όχι, κύριοι δοσίλογοι, οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους πρέπει να επιβληθούν, ίνα συντελεσθή ο γενικός καθαρμός.

Μετά τιμής
Εθνικόφρονες πολίται
(Έπονται υπογραφαί)


[1] Βενιζελική εφημερίδα κατά τον Μεσοπόλεμο με εκδότη τoν Βορειοηπειρώτη Σ.Μ. Κωνσταντινίδη. Επί κατοχής ήταν η μοναδική εφημερίδα που εκδιδόταν στη Φλώρινα νομίμως (υπό το συγκεκριμένο καθεστώς λογοκρισίας). Μετά την έλευση των κρατικών αρχών στην περιοχή (Μάρτιος - Απρίλιος 1945) η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της (υπήρξε διακοπή από τον Αύγουστο του 1944) τασσόμενη υπέρ της συσπείρωσης των εθνικοφρόνων στοιχείων της περιοχής Φλώρινας. Στις πολιτειακές εκλογές του 1946 τάχθηκε υπέρ του βασιλέως.