Στυλιανός-Περικλής Καράβης, Η Ιταλική Κατοχή στην Ελλάδα (1941-1943) […]πλήρης τίτλος:

Στυλιανός-Περικλής Καράβης, Η Ιταλική Κατοχή στην Ελλάδα (1941-1943): η πολιτική επιβολής και καταστολής από την ΧΙ Στρατιά, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2015

==

«Η διατριβή αναφέρεται στην περίοδο της Ιταλικής Κατοχής στην Ελλάδα (1941-1943). Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται οι στρατιωτικές μετακινήσεις και η παγίωση του ιταλικού φασιστικού κατοχικού καθεστώτος στη χώρα. Αναδεικνύεται έτσι η στρατηγική του κατοχικού στρατού, ενώ εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη νοοτροπία, τις ανάγκες και τις επιδιώξεις που υψηλά ιστάμενα πρόσωπα φρόντισαν να διεκπεραιώσουν μέσω του ρόλου τους στην κατεχόμενη Ελλάδα. Ύστερα, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της οικονομικής πολιτικής των ιταλικών αρχών, των εξόδων κατοχής και της ανεπιτυχούς αντιμετώπισης του λιμού. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει το φαινόμενο του δοσιλογισμού, ενώ στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο ερμηνεύονται οι δικαϊκές αντιλήψεις του ιστορικού φασισμού.»


«The aim of the present thesis was the study of the Italian Occupation in Greece (1941-1943). We examined the strategy of the Italian troops in occupied Greece and the implementation of the Italian financial policy. Then we presented the features of collaborationism. Furthermore, we analyzed the legal procedures that “authorized” the Italian authorities to take measures against the Resistance movement.»

==

αναλυτικά στοιχεία της διατριβής σε: ΑΠΘ-ΨΗΦΙΟΘΗΚΗ