Αλίκη Μουκούλη «[...] Ανάλυση του Λόγου των φοιτητών για την Κατοχή και τον Εμφύλιο»αναδημοσίευση από: ΑΠΘ-ΨΗΦΙΟΘΗΚΗ

 πλήρης τίτλος: Αλίκη Μουκούλη, Τυπολογία της Ιστορικής Αφήγησης: Ανάλυση του Λόγου των φοιτητών για την Κατοχή και τον Εμφύλιο, μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2013

==

Περίληψη:

Αρχικά, καταγράφονται οι σχέσεις ανάμεσα στη γλώσσα και την Ιστορία όπως αυτές παρουσιάζονται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά του ιστορικού πλαισίου, που αφορά στα γεγονότα της Κατοχής και του Εμφύλιου πολέμου. Παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ερευνητική διαδικασία, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Ακόμα, αναλύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε η μη δομημένη συνέντευξη ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων. Τέλος, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρίσκουν εφαρμογή στην τυπολογία του Rüsen.
==
At first, recorded the relationship between language and History as presented in greek and foreign bibliography. Then, we presented the historical context, relating the events of Occupation and Civil War. We analyzed all details related to the research process as well as detailed information about the interview process. Furthermore, we analyzed the criteria for selecting the semi-structured interview as the most appropriate method for collecting qualitative data. Finally, we examined the way in which the results of the analysis can be applied to the typology of Rüsen.
==

Το πλήρες κείμενο της εργασίας: εδώ