Γεώργιος-Κωνσταντίνος Π. Καράτσαλης « […] Από τη Συμφωνία της Βάρκιζας ως το δημοψήφισμα […]»αναδημοσίευση από: ΑΠΘ Ψηφιοθήκη

πλήρης τίτλος: Γεώργιος-Κωνσταντίνος Π. Καράτσαλης, Η ανάπλαση του ελληνικού πολιτικού συστήματος: Από τη Συμφωνία της Βάρκιζας ως το δημοψήφισμα για την επιστροφή του Γεωργίου Β΄ (1945-1946), μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ-Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 2012


Ολόκληρη η εργασία εδώ