Νέα στοιχεία για τη σχέση γερμανικών αρχών κατοχής και Ταγμάτων Ασφαλείαςπλήρης τίτλος:

Hagen Fleischer, Νέα στοιχεία για τη σχέση γερμανικών αρχών κατοχής και Ταγμάτων Ασφαλείας, περ.Μμήμων, τόμ. 8, Αθήνα 1982, σσ. 189-203