Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα 1941-1944πλήρης τίτλος:

Hagen Fleischer, Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα 1941-1944, περ.Μμήμων, τόμ. 7, Αθήνα 1979, σσ. 182-195