Αικατερίνη Τσέκου-Πάτσια «Τρίτη Βουλγαρική κατοχή της Καβάλας 1941-1944»Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1995

MA Abstract : The main objective of the study is to focus on the fact that the Bulgarians, in order to realize the vision of Great Bulgaria, occupy the town of Kavala - for the third time in a period of thirty years - with the tolerance of their allies, the Germans and Italians, so that they present the town with a Bulgarian style and character. The first part of the dissertation presents the constant and unwavering interest of Bulgaria in the town of Kavala, while the second part attempts to record all the military and political measures implemented and their results during the Bulgarian occupation. Apart from the local stories, testimonies, and archives of the locals, the author also used circulars, reports, information documents, articles, and decisions of the Bulgarian Ministry of National Education, an archive that is kept at the Sofia National Library. 

Full text is not available / Η πλήρης μορφή του κειμένου δεν είναι διαθέσιμη, από Ψηφιοθήκη ΑΠΘ: http://invenio.lib.auth.gr/record/48555?ln=el