Τhe Civil War in ΕvrytaniaΤαυτότητα άρθρου: Ιωάννης Σακκάς, «Τhe Civil War in Εvrytania», σ. 184-209. Στο Μark Mazower (επιμ.), After the War was Over: Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960. Princeton, Princeton University Press, 2000.