Η Βία της Εξουσίας. Το Κράτος και η Λευκή Τρομοκρατία στην Ευρυτανία, 1946-49Ταυτότητα άρθρου: Γιάννης Σακκάς,  «Η Βία της Εξουσίας. Το Κράτος και η Λευκή Τρομοκρατία στην Ευρυτανία, 1946-49», σ. 287-302.  Στο Ιωάννης Σακκάς  και Κλεομένης  Κουτσούκης (επιμ.),  Πτυχές  του  Εμφυλίου Πολέμου, 1946-49. Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000.