Δήμητρα Καγγελάρη «Ελληνική σκηνή και θέατρο της ιστορίας 1936-1944: οι θεσμοί και οι μορφές»αναδημοσίευση από: http://invenio.lib.auth.gr/record/24733?ln=el

Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2003

Το θέμα της διατριβής εστιάζεται στη διερεύνηση της σκηνικής πράξης σε μία κρίσιμη περίοδο της νεοελληνικής κοινωνίας : Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Κατοχή, Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά. Η εργασία είναι δίτομη και χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο 1ο μέρος εξετάζονται οι επιπτώσεις της ιστορίας στο θεσμικό πλαίσιο και στη λειτουργία των θιάσων, στη σχέση θεάτρου και εξουσίας. Ως μέθοδος επιλέχθηκε η κοινωνικοϊστική προσέγγιση. Στο 2ο μέρος, μέσα από αισθητικά κριτήρια τα ερωτήματα στρέφονται στο δυναμικό γίγνεσθαι της σημαντικής πράξης. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την καταγραφή της καθημερινής κίνησης των αθηναϊκών θιάσων σε μορφή ημερολογιακών πινάκων, από την 4η Αυγούστου 1936 έως τον Μάϊο του κατοχικού 1941.

Ολόκληρη η διατριβή εδώ