Ρέννος Μιχαλέας «Για το ζήτημα των Σλαυομακεδόνων» (Θεσσαλονίκη 13.ΧΙ. 44)
Πλήρης τίτλος:

 «Έκθεση για το ζήτημα των Σλαυομακεδόνων», Ρέννος Μιχαλέας, ΙΧ Μεραρχία Γραφείο ΙΙο, προς Την Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας, Γραφείο ΙΙο, παρατίθεται σε: Архив на Македонија, Егејска Македонија vo НОБ 1944-1945, τόμος 1ος , Скопје 1971, σσ. 522-539. 


αναδημοσίευση από: http://macedonian.atspace.com/knigi/rm_zitima_mak.htm