Όλγα Μπελεγάκη «Πτυχές της δράσης της Οχράνας με βάση νεότερες βουλγαρικές πηγές(1941-1943)»

Μεταπτυχιακή διατριβή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 2011


Ο σλαβικός όρος Οχράνα, που σημαίνει άμυνα, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα ένοπλα σώματα των βουλγαριζόντων Σλαβοφώνων που έδρασαν στις περιοχές κυρίως της Καστοριάς και της Έδεσσας στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σκοπός της διατριβής είναι, μέσα από την αξιοποίηση κυρίως αδημοσίευτων βουλγαρικών πηγών, να διαφωτιστεί περισσότερο η δράση της Οχράνας σε συνάρτηση με την πολιτική της ΕΜΕΟ και τον ιταλο-γερμανικό παράγοντα. Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα αναζητήθηκαν πρώτα από όλα οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν μερίδα του σλαβόφωνου πληθυσμού σε συνεργασία με τον κατακτητή. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν, μεταξύ άλλων, και ο προσδιορισμός των παραμέτρων που καθόρισαν τη στάση του σλαβόφωνου πληθυσμού έναντι του ελληνικού εθνικού κράτους στην πορεία των ιστορικών γεγονότων μέχρι το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η πολιτική που ακολούθησε η Βουλγαρία, ως σύμμαχος της Γερμανίας, έπειτα από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με κύριο σκοπό την προσάρτηση ολόκληρης της Μακεδονίας στο βουλγαρικό κράτος, οι Βούλγαροι είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια προσηλυτισμού του σλαβόφωνου στοιχείου. Στο κύριο μέρος της διατριβής, μέσα από την μελέτη κυρίως των βουλγαρικών Κρατικών Αρχείων, έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν πτυχές της δράσης της Οχράνας καθώς και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης τόσο με την εθνικιστική οργάνωση ΕΜΕΟ όσο και με την επίσημη βουλγαρική κυβέρνηση σε συνάρτηση πάντα με τον ιταλικό παράγοντα. Τέλος, διερευνήθηκε ο ρόλος που διαδραμάτισε η Γερμανία, έπειτα από την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, στην αποτροπή διάλυσης της Οχράνας και στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης της.

Ο συγγραφέας επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της μεταπτυχιακής

του από 01/02/2014: http://invenio.lib.auth.gr/record/126674