«Έκθεση της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας του ΕΑΜ [...]» (10.8.1944)