Βαγγέλης Τζούκας «Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης»


στο Β.Βαμβακάς-Π. Παναγιωτόπουλος (επιμ.),

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80:

κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό,

Αθήνα, Το πέρασμα, 2010