ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ «Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΗ – ΕΞΟΡΙΑ»

Διπλωματική Εργασία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 2-4)

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης από τη νομοθεσία της περιόδου 1944 -1949 το Θ΄ Ψήφισμα «περί εξυγιάνσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών» καθώς και το θεσμό της εκτόπισης – εξορίας. Η μελέτη στηρίζεται στα συγκεκριμένα νομοθετήματα, με βάση τα οποία δομείται όλο το πλέγμα των διοικητικών διώξεων με τις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις, τις συζητήσεις στη Βουλή, τις αναφορές του Τύπου της εποχής τόσο κατά την εισαγωγή τους προς ψήφιση από τη Βουλή όσο και στην πορεία εφαρμογής τους καθώς και σε επιλεκτική βιβλιογραφία πάνω στα παραπάνω θέματα.

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούμε μια αναφορά στα κόμματα και ειδικά στην πολιτική σκηνή με έμφαση στο μοναρχικό και αστικό χώρο, όπως αυτή διαμορφώθηκε τις παραμονές των καθοριστικών εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946. Στη συνέχεια εξετάζουμε την πολιτική αστάθεια της περιόδου του εμφυλίου, με τις συνεχείς εναλλαγές των κυβερνήσεων και τα κόμματα να καταλαμβάνουν για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα μερίδιο στην εξουσία. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια ν’ αποσαφηνιστούν οι έννοιες της Συντακτικής Πράξης, του Ψηφίσματος και του Αναγκαστικού Νόμου με βάση την επιστήμη του Συνταγματικού Δικαίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το Θ΄ Ψήφισμα «περί εξυγιάνσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών», από την ημέρα κατάθεσης του σχεδίου ψηφίσματος στη Βουλή (28-6- 1946) μέχρι το τέλος του 1947, οπότε τη θέση του παίρνει το διάταγμα «περί νομιμοφροσύνης», χωρίς να υπάρξει όμως επίσημη κατάργηση του ψηφίσματος. Το ερώτημα που διαμορφώνεται είναι κατά πόσο η εξυγίανση συνετέλεσε, ώστε να απαλλαγούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες από τα «επιβλαβή και ανήθικα» εκείνα στοιχεία ή το Ψήφισμα ήταν το άλλοθι για την κυβέρνηση Τσαλδάρη, να προβεί αρχικά σε απολύσεις και στη συνέχεια σε κομματικούς διορισμούς. Το ζήτημα αυτό απετέλεσε αντικείμενο επικριτικών σχολίων από την αντιπολίτευση και τον Τύπο, κάθε φορά που η κυβέρνηση έφερνε το ψήφισμα στη Βουλή, ζητώντας νέα παράταση των προθεσμιών του.

Η ανάλυση αυτή επιχειρείται τόσο από τα Πρακτικά της Βουλής (εισηγητικές εκθέσεις κομμάτων, συζητήσεις στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, την Επιτροπή Εξουσιοδότησης & συζητήσεις σε επίπεδο Ολομέλειας) όσο και από την έρευνα που πραγματοποίησα σε εφημερίδες της εποχής (Ακρόπολις, Ριζοσπάστης και Ελεύθερη Ελλάδα –μέχρι την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους - και Το Βήμα, καλύπτοντας έτσι τις απόψεις όλου του πολιτικού φάσματος) και από επιλεγμένη βιβλιογραφία. Η έρευνα στον Τύπο αφορά το χρονικό διάστημα από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946, μέχρι το Μάιο του 1948, οπότε σταδιακά διακόπτεται η δημοσίευση ειδήσεων σχετικών με την εξυγίανση και την εκτόπιση – λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αστικός τύπος (μοναρχικός και φιλελεύθερος) θεωρούσε πλέον πρωταρχικής σημασίας τις ειδήσεις που αφορούσαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για τη συντριβή «της ανταρσίας». Στο τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και απόψεις σε ό,τι αφορά την εξυγίανση. Επιχειρείται μ’ αυτόν τον τρόπο σύνδεση και σύνθεση όλων των στοιχείων που αναφέρθηκαν, ώστε να προκύψει μια συνολική εικόνα για την εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε με βάση το Θ΄ Ψήφισμα. Στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και ο Α. Ν. «περί νομιμοφροσύνης», με την αντίστοιχη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή. Ας σημειωθεί ότι το διάταγμα αυτό με την επικύρωσή του από τη Βουλή ως ψηφίσματος, καθίστατο μόνιμο.

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το θεσμό της εκτόπισης – εξορίας. Αρχικά επιχειρείται μια ιστορική διαδρομή στο θεσμό αυτόν, εφόσον οι ρίζες του ανάγονται στο 1871. Πραγματοποιείται λεπτομερής αναφορά και ανάλυση σε όλα τα νομοθετήματα της περιόδου, που αφορούν την εκτόπιση – εξορία, παράλληλα με τις εισηγητικές εκθέσεις και τις πληροφορίες που άντλησα από τον Τύπο, ειδικά για το 1946-47. Να σημειώσουμε ότι συζητήσεις στη Βουλή για την εκτόπιση – εξορία δεν πραγματοποιήθηκαν, επειδή τα αντίστοιχα νομοθετήματα χαρακτηρίστηκαν ως Νομοθετικά Διατάγματα (με εξαίρεση τον Α. Ν. 511) και δεν χρειαζόταν η ψήφισή τους από τη Βουλή. Στο τέλος επιχειρώ νομική ανάλυση στο θεσμό της εκτόπισης, στηριζόμενος στις απόψεις νομικών της εποχής και μεταγενέστερων.

Τέλος, το Παράρτημα περιλαμβάνει: Α. Έντυπο σχεδίου για το πώς η κυβέρνηση οραματιζόταν την εξυγίανση, σύμφωνα με την εφ. Ελεύθερη Ελλάδα,

Β. Έντυπο Δήλωσης Νομιμοφροσύνης, στην οποία καλούνταν ν’ απαντήσουν οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και οι υποψήφιοι προς διορισμό.

Γ. Αριθμητικό πίνακα δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν κατά υπουργείο με βάση το Θ΄ Ψήφισμα, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα ΦΕΚ τ. Γ΄, των ετών 1946 - 1948.

Δ. Πίνακα νομοθετημάτων εμφυλίου πολέμου

Ε. Το Θ΄ Ψήφισμα και τον Α. Ν. 516/1948 για τη νομιμοφροσύνη των Δημοσίων Υπαλλήλων

ΣΤ. Όλη τη νομοθεσία, που αφορά την εκτόπιση – εξορία.

Ολόκληρη η εργασία εδώ:

http://library.panteion.gr:8080/dspace/handle/123456789/56

& http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/56/1/Matzouris1.pdf