«ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ-ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΞΩΝΤΩΝΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»


Α- ΜΕΡΟΣ,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. (ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΡΕ) ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1962
Β-ΜΕΡΟΣ ,
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1964 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1965
Γ-ΜΕΡΟΣ ,
Η ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ –ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1965
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. (ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΡΕ) ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
ΒΑΡΥΤΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΤΗΣ Ε.ΡΕ.
Το επεισόδιον το οποίον ήρχισεν εις την Μικράν Βουλήν προχθές, μεταξύ των Βουλευτών Κιλκίς κκ Δ Παπαδοπούλου (Κέντρου) και Κων Παπαδοπούλου (ΕΡΕ) είχε χθες συνέχειαν . Ο πρώτος διετύπωσε σοβαράς κατηγορίας εναντίον του δευτέρου, στηρίξας αυτάς εις μίαν φωτογραφίαν και εις εν σημείωμα του τελευταίου, εμφανιζομένου ως συνεργάτου των Γερμανών και Βουλγάρων.
Ως γνωστόν, προχθές ο κ. Δ. Παπαδόπουλος κατήγγειλεν ότι φοροφυγάς του Κιλκίς προστατεύεται από βουλευτήν της ΕΡΕ και ουδείς τολμά να τον καταγγείλη. Ο κ. Κ. Παπαδόπουλος (ΕΡΕ) θεωρήσας ότι αυτόν αφεώρα ο υπαινιγμός , απεκάλεσε τον καταγγείλαντα «Βούργαρον».
Εξ αφορμής τούτου, κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν ο κ. Δ. Παπαδόπουλος (ΕΚ) λαβών τον λόγον είπε τα εξής:
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδριάσεως ο βουλευτής Κιλκίς Κων. Παπαδόπουλος λαβών τον λόγον δια προσωπικόν θέμα εξ αιτίας των καταγγελιών μου δια τα δάση της περιοχής Μουριών Κιλκίς, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής άσχετα με το θέμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, ήρχισε να ομιλή ο κ. Κων. Παπαδόπουλος, αλλά ακριβώς εκείνην την στιγμήν ελύθη η συνεδρίασις και επειδή ο κ. Παπαδόπουλος δεν ήτο μέλος της Επιτροπής, τα όσα είπε δεν εγράφησαν εις τα πρακτικά.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι σύμφωνος, κύριε Πρόδρε, αλλά νομίζω ότι, ό,τι λέγεται εις την αίθουσαν αυτήν πρέπει να αναγράφεται εις τα πρακτικά.
Με κατηγόρησε ότι εδωροδόκησα μέλη της εφορευτικής επιτροπής της διαλογής των στρατιωτικών ψήφων εις το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης δι αλλοίωσιν των αποτελεσμάτων, συνεπεία της οποίας εξελέγην βουλευτής εκ πρώτης κατανομής.
Νομίζω κ. Πρόεδρε, χωρίς να κατονομάση ποία είνε τα μέλη, δεν πρόκειται τίποτε άλλο από μίαν συκοφαντίαν εις βάρος μελών της Επιτροπής, που αποτελείτο από δικαστικούς και άλλους υπαλλήλους, εις την κρίσιν των οποίων αφήνω τον συκοφάντην. Επίσης με αποκάλεσε «Βούργαρον» (παρακαλώ να γραφεί με ρ και όχι με λ όπως συνηθίζει να προφέρη την λέξιν). Και τούτο έχει σημασίαν, όπως θα προκύψη κατωτέρω από κατάθεσιν φωτοτυπίας επιστολής του κατά την κατοχήν.
Επειδή ταύτα δεν αναγράφονται εις τα πρακτικά, παρακαλώ να αναγραφούν.
Προς διαφώτισιν δε της Βουλής και της κοινής γνώμης περί του ποίος είναι Γερμανοβούλγαρος, καταθέτω δύο φωτοτυπίας. Η πρώτη τον παρουσιάζει με γερμανικήν στολήν, δημοσιευθείσα εις την κατοχικήν εφημερίδα «Νέα Ευρώπη». Χαρακτηριστικόν είναι και το παραπλεύρως σκίτσον…

[φώτο και λεζάντα εφ. «Ελευθερία», 10/8/1962, σελ. 1]
[…]
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: […] Εν πάση περιπτώσει, εν συνεχεία της πρώτης φωτοτυπίας, καταθέτω εις το Προεδρείον της Βουλής και δευτέραν φωτοτυπίαν διαταγής του ιδιογράφου και ενυπογράφου, με ημερομηνίαν 10/7/1944 εκ της οποίας προκύπτει συνεργασία του μετά των Γερμανών και Βουλγάρων (θόρυβος εκ της δεξιάς-κωδωνοκρουσίαι).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, και πάλιν σας λέγω ότι δεν είναι θέμα πρακτικών , τελειώνετε.
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΡΕ):Κύριε Πρόεδρε, τον λόγον δια να απαντήσω εις τον συκοφάντην. Τα όσα ελέχθησαν εκ μέρους του είναι καθαραί συκοφαντίαι. Αν έχη φωτογραφίαν με γερμανικήν στολήν να την καταθέση. Διότι ουδέποτε εφόρεσα γερμανικήν στολήν. Αντιθέτως επολέμησα τους Γερμανούς και επαρασημοφορήθην εννέα φοράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, έδωσα τον λόγον εις τον κ. Ρουχώταν . Επαναλαμβάνω και πάλιν ότι θέμα πρακτικών δεν συζητούμεν . Άλλο θέμα.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Άϊχμαν δεν έχει δικαίωμα να ομιλή εις την αίθουσαν αυτήν.
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το κατατεθέν σημείωμα έχει ως εξής:
«Οι Γερμανοί ειδοποιήθησαν ομοίως δε θα ειδοποιηθώσι και οι Βούλγαροι και οι Γερμανικοί του Στρυμωνικού του (Όρλιακο) δια μέσου της Θεσσαλονίκης, ήτοι ο Σπυρίδης. Πάση θυσία να μην χάσετε επαφή μετά των κομμουνιστών το έδαφος προς τη Νιγρίτα, από την Ψηλή Κορυφή της Κρούσης δηλαδή τα χωρία Μελισσώνας και Μυρτιά. Το χωριό Μελισσώνας ευρίσκεται εις την πλαγιά της Κρούσης απέναντι απ’ τα χωριά το Πότο-Δαρ και Μούζγαλη-η Μυρτιά δε ευρίσκεται ακριβώς όταν βγης εις την Ψηλή κορυφή της Κρούσης και βλέπεις μεταξύ χειμάρρου και Τριάδος περί τα δύο χιλιόμετρα από την Κορυφή.
Εν Κιλκίς τη 10.7.44
Εκ του Αρχηγείου-ΕΕΣ
(ΤΣ) Ο Αρχηγός
Υπογραφή Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος».

εφ. «Μακεδονία», 11/8/1962, σελ.1 και 7

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ
Σοβαρόν επεισόδιον και βαρείαι ύβρεις εις την επιτροπήν εξουσιοδοτήσεως μετά την καταγγελίαν περί συνεργασίας του Κων. Παπαδόπουλου μετά των Γερμανών
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ Η ΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΤΙ»ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΦΟΝΕΥΣΕΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ»
ΚΑΙ ΗΠΕΙΛΗΣΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΖΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΕΤΥΠΩΘΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΓΧΑΙΡΩΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΕΙ ΤΟΥ
ΕΜΕΜΒΑΣΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Αθηναι , 10.
Σοβαρόν επεισόδιον εδημιουργήθη εις την επιτροπήν εξουσιοδοτήσεως μεταξύ του βουλευτού της ΕΡΕ Κιλκίς κ. Κ. Παπαδοπούλου και του βουλευτού της Ενώσεως Κέντρου κ. Δημ. Παπαδοπούλου και βαρύταταται ύβρεις αντηλλάγησαν , κατόπιν της καταθέσεως εις την βουλήν και δοθείσης προς δημοσίευσιν υπό του βουλευτού της Ενώσεως Κέντρου, φωτογραφίας, εις την οποίαν, ως λέγει ο καταθέσας αυτήν, εικονίζεται ο Κ. Παπαδόπουλος μετά του Κισά Μπατζάκ, του Μιχάλαγα και του καταδικασθέντος εις θάνατον και εκτελεσθέντος επί συνεργασία μετά των Γερμανών, συνταγματάρχου Πούλου, γνωστού δια την δράσιν του εις την Θεσσαλονίκην , κατά την κατοχήν.
Το επειδόδιον προεκλήθη ως εξής:
Μετά την ψήφισην του άρθρου 75 του φορολογικού νομοσχεδίου, ο βουλευτής της ΕΡΕ κ. Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, είπε τα εξής:
Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν εθίγη παρά του συναδέλφου και συνωνύμου Παπαδοπούλου η τιμή μου, διότι ούτος παρέδωσε φωτογραφίας εις τας εφημερίδας αίτινες αφεώρων εμέ και αι οποίαι εδημοσιεύθησαν εις την «Αυγήν» και άλλας εφημερίδας. Επειδή , ως αντιλαμβάνεσθε, πρόκειται περί προσωπικού θέματος και δεν είναι δυνατόν να αφήσω την τιμή μου εκτεθειμένην εκ των ανακριβειών του συναδέλφου παρακαλώ όπως μου δοθή ο λόγος δια να απαντήσω δι ολίγων εις όσα ελέχθησαν εις βάρος μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ […][σελ. 7]
[Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ] Το συκοφαντείν κύριοι συνάδελφοι , συνεχώς και κατά σύστημα, φέρει αποτελέσματα, διότι κάτι θα μείνη από την συκοφαντίαν. Οι συκοφάνται γνωρίζοντες την εθνικήν μου προβολήν και την εθνικήν μου δράσιν , επεχείρησαν να την κηλιδώσουν και να την αμαυρώσουν με τοιαύτας συκοφαντίας, ώστε να αναλογίζεται κανείς, πού είναι δυνατόν να ανεύρη το δίκαιον. Γνωρίζουν οι επικριταί και οι συκοφάνται μου, ότι όταν αυτοί είχον το μονοπώλιον της συναργασίας με τον εχρόν, εγώ ετάχθην εναντίον των κατακτητών και ότι τους επολέμησα κατά τον πόλεμον του 1940, παρασημοφορηθείς εννέα φοράς. Επολέμησα εις τον στρατόν με τον βαθμόν του υπολοχαγού του πυροβολικού. Μετά τον πόλεμον και όταν εισήλθον εις την χώραν μας οι κατακτηταί, ηναγκάσθην να διακόψω τας σπουδάς μου, ηναγκάσθην να εγκαταλείψω τα θρανία και να δώσω την μάχην εναντίον των Βουλγάρων, των Γερμανών και των κομμουνιστών. Εάν τα αμφισβητούν αυτά οι συκοφάνται μου, δεν επικαλούμαι κανενός άλλου την μαρτυρίαν, αλλά του τότε αρχηγού του ΕΛΑΣ Μάρκου Βαφειάδη, ο οποίος εις απόρρητον διαταγήν του λέγει, ότι ο μοναρχοφασίστας Κ. Παπαδόπουλος ηχμαλώτισε γερμανικήν ομάδα και ότι το γεγονός αυτό έχει μεγάλην σημασίαν διότι συνέβη εις νεκράν δια τον ΕΛΑΣ περιοχήν. Τότε κ. συνάδελφοι εφάνησαν οι σκοποί του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Οι συκοφάνται μου προσεπάθησαν να εύρουν κάτι δια να με ψέξουν. Δεν ευρήκαν, όμως τίποτε και αν κανείς έγραψε κάτι, σπεύδουν αμέσως να το αποδώσουν εις εμέ. Ομιλούν δια τον Κισά-Μπατζάκ, δια τον άνθρωπον δια την δράσιν του οποίου ωμίλησαν με θαυμασμόν ακόμη και αυτοί οι αντίπαλοί του. Ο Μιχ. Παπαδόπουλος και η δράση του , είναι γνωσταί. Επίσης εις την φωτογραφίαν είναι μαζί μου και ο καπετάν Μπαντουβάκης και ο Μιχάλαγας. Όσον αφορά τον Πούλον, ο οποίος έφερε την στολήν του Έλληνος αξιωματικού, εγώ την εποχήν εκείνην δεν τον εγνώριζα. Όταν έμαθα την δράσιν του, τον επολέμησα και το γνωρίζουν όλοι. Εις την φωτογραφίαν, δια την οποίαν λέγουν ότι φέρω γερμανικήν στολήν, τους διαψεύδω , διότι ουδέποτε εφόρεσα ούτε ένα κουμπί γερμανικό. Η στολή μου ήτο στολή Έλληνος αξιωματικού και με αυτήν επολέμησα. Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω ποίον γεγονός προκαλεί την μήνιν των. Τους ταράσσει το γεγονός ότι εις την άλλοτε κόκκινην φωλέαν του κομμουνισμού, εκλέγομαι από δέκα επτά ετών, ως πρώτος βουλευτής περιφερείας, με 22.000 σταυρούς προτιμήσεως εις την περιφέρειαν εκείνην , όπου άλλοτε έβγαζε κόκκινους δημάρχους. Και δια να με ψηφίζει ο κόσμος αυτός και να με εκλέγη κατ’ επανάληψιν ως βουλευτήν, αυτό λέγει ότι κάτι τους προσφέρω.
ΣΒΩΛΟΥ: Δια τα ΤΕΑ.
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δια τα ΤΕΑ και άλλοτε είπατε περί των ΤΕΑ. Τότε αφού υπήρξε τόση βία πώς βγήκε βουλευτής ο κ. Δ. Παπαδόπουλος; Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. συνάδελφος όσα δεν επρόλαβε να με συκοφαντήση εδώ, επήγε εις το γραφείον των επισήμων πρακτικών και τα επέδειξε εις τους δημοσιογράφους. Επήραν την φωτογραφίαν οι δημοσιογράφοι και την εδημοσίευσεν η «Αυγή». Καλά δια την «Αυγήν»…(φωναί-θόρυβος εκ της αριστεράς). Επίσης την εδημοσίευσεν η «Ελευθερία». Έγραψαν και τα «Νέα». Κύριοι συνάδελφοι, ιδού η φωτογραφία. Εδώ είμαι εγώ με τον Μιχάλαγα, με τον Κολάρα, τον Μακεδονομάχον, φέρομεν όλοι ελληνικάς στολάς εκτός εάν οι συκοφάνται μου υποφέρουν από δαλτωνισμόν.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και με τον Πούλον
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν βγήκε φωτογραφία δεν τον εγνώρισα. Όταν έμαθα τι έκαμε, τον επολέμησα. Εις την φωτογραφίαν την οποίαν εβγάλαμε εις ανύποπτον χρόνον ευρίσκεται και ένας συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού. Ο συνταγματάρχης αυτός ήλθε την τελευταίαν στιγμήν με στολήν πάντοτε ελληνική και διακριτικά δια να φωτογραφηθή μαζί μας. Δεν εγνώριζον ποίος ήτο ο Έλλην αυτός συνταγματάρχης και ηρώτησα ποίος ήτο. Μου απήντησαν ότι ήτο ο Πούλος. Ουδέποτε είχον συναντήσει αυτόν και ουδόλως τον εγνώριζον. Όταν δε επληροφορήθην αργότερον την αχαρακτήριστον συμπεριφοράν του τον κατεδίωξα διότι διέπραττε πράγματα ανήκουστα εις βάρος της ελληνικής πατρίδος. Προκαλώ λοιπόν και αυτόν που κατέθεσε την φωτογραφίαν και οιονδήποτε άλλον να αποδείξη ότι πράγματι η στολή την οποίαν εφόρουν ήτο γερμανικήν. Εάν τούτο αποδείξη, δέχομαι όλας, τας ατίμους κατηγορίας. Δεν θα μπορέση όμως ουδείς να αποδείξη ότι η στολή αύτη ήτο γερμανική ως και των άλλων μετά των οποίων εφωτογραφήθην διότι ήσαν στολαί Ελλήνων αξιωματικών όπως ήτο και η ιδική μου η στολή Έλληνος υπολοχαγού με τα διακριτικά την οποίαν έφερον εις τον Αλβανικόν πόλεμον και την οποίαν μου είχε δώσει η ελληνική πατρίς. Αλλά ο συνάδελφος Δημ. Παπαδόπουλος, ο οποίος έδωσε προς δημοσίευσιν την φωτογραφίαν αυτήν νομίσας ότι ανεύρε ένα στοιχείον συκοφαντικόν δια να με δυσφημήσει πλανάται οικτρώς και λησμονεί. Δια τούτο είμαι υποχρεωμένος να του υπενθυμίσω ότι όταν εισήλθε το βουλγαρικόν σύνταγμα στρατού εις το Κιλκίς η οικογένειά του το υπεδέχθη με άνθη και χαλιά φωνάζων προς αυτούς «αδέλφια μας Βούλγαροι ελάτε να μας σώσετε».
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πτωχοί και τίμιοι γονείς μου είναι Πόντιοι και η ύβρις την οποίαν εκστομίζετε δια την φανταστικήν και κωμικήν υποδοχήν των Βουλγάρων κατακτητών, των οποίων είσθε συνεργάτης, προσβάλλει ολόκληρον το προσφυγικόν στοιχείον.
ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ!
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχεται τώρα ο άνθρωπος αυτός να μου θέση το ερώτημα πόσους Βουλγάρους και Γερμανούς εσκοτώσαμεν αγωνιζόμενοι τους κατακτητάς και δια την ελευθερίαν της πατρίδος. Του απαντώ ότι επράξαμεν το καθήκον μας δια την απελευθέρωσιν της πατρίδος μας και επειδή ευρισκόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν ηναγκάσθημεν να φονεύσωμεν και Βουλγάρους και Γερμανούς αρκετούς δια να προστατεύσωμεν από την κτηνώδη βίαν τους υποδουλωμένους αδελφούς μας. Και δια μεν τους Βουλγάρους δεν μετανοώ διότι αν ήτο δυνατόν πολύ περισσότερους θα εφόνευον. Μετανοώ όμως διότι εφόνευσα Γερμανούς στρατιώτας οι οποίοι έλειψαν από το στρατόπεδον το οποίον είχεν αναλάβει να αμυνθή εναντίον της κόκκινης βίας και της τυραννίας των κομμουνιστών. Εκατηγορήθην δια δήθεν φόνους στο Κιλκίς. Ο συνάδελφος Παπαδόπουλος γνωρίζει ότι επί των ημερών μου ουδείς έκλαυσεν εις το Κιλκίς και απόδειξις είναι ότι οι τότε κόκκινοι και σήμερον γαλανοί συμπατριώται μου του Κιλκίς με τιμούν επί 17 ολόκληρα έτη δια της ψήφου των και εις την τελευταίαν εκλογήν με ετίμησαν με 22.000 σταυρούς προτιμήσεως.
»Κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Δημ. Παπαδόπουλος μολονότι νέος εις την αίθουσαν αυτήν ήρχισεν εναντίον μου επίθεσιν. Τον πληροφορώ, πράγμα το οποίον άλλωστε γνωρίζει, ότι και άλλοι κατά το παρελθόν ήρχισαν συκοφαντικήν επίθεσιν εναντίον μου αλλά μετανόησαν πικρά διότι ο λαός του Κιλκίς τους ετιμώρησε μη επανεκλεγέντες έκτοτε βουλαυταί. Τον ίδιον τον κ. Παπαδόπουλον εβοήθησα προσωπικώς εις τας τελευταίας εκλογάς, διότι επίστευα ότι έπρεπε να έλθη νέον αίμα εις την αίθουσαν αυτήν. Εάν δεν συμπαριστάμην εις τας εκλογάς, δεν θα έβλεπε ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Μετανοώ δια τούτο. Αλλά ουδέποτε είναι αργά και ας είναι βέβαιος ο κ. Παπαδόπουλος, ότι οι αγνώμονες τιμωρούνται. Ομιλούν περί Άϊχμαν, ο οποίος υπήρξεν ο δήμιος εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων. Και προσπαθούν οδηγούμενοι και τυφλωμένοι από το αντιπολιτευτικόν των πάθος, διότι δεν ηδυνήθησαν να καταλάβουν την εξουσίαν, να αποκαλούν ημάς εις ελληνικήν βουλήν Άϊχμαν και να μας παρομοιάζουν προς το άτομον αυτό, όταν είναι γνωστόν ότι ημείς ηγωνίσθημεν εις αγώνας σκληρούς δια να προστατεύσωμεν τους στρατιώτας μας Έλληνας. Και αυτούς τους οποίους ημείς διεσώσαμεν καθ’ όλην την κατοχήν και μέχρι της απελευθερώσεως ήλθαν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι σήμερον μας επικρίνουν και μας παρομοιάζουν με ένα αιμοσταγή δήμιον τον Άϊχμαν να φονεύσουν 4.700 Έλληνας πολίτας εκ των οποίων 4.200 από το νομό Κιλκίς, όπως εις τον Φενεόν και εις τον Μελιγαλάν, όταν ήλθον ως δήθεν απελευθερωσί. Οι πραγματικοί Άϊχμαν είναι αυτοί διότι εφόνευσαν και κατέσφαξαν αδελφούς των Έλληνας εθνικόφρονας πολίτας οι οποίοι επίστευον εις την ελληνικήν πατρίδα και την δημοκρατίαν, την οποίαν οι δήμιοί των συχνάκις επικαλούνται εις την αίθουσαν αυτήν. Δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται την δημοκρατίαν διότι δι αυτούς δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά ξενόδουλος υποταγή και υποτέλεια. Οι πραγματικοί δημοκράται και Έλληνες είμεθα ημείς οι οποίοι πάντοτε εις τας δυσκόλους στιγμάς της πατρίδος εθέσαμεν τα στήθη μας ως ασπίδα δια να προστατεύσωμεν την μικράν αυτήν ιεράν γην από την κατάληψιν των πατρώνων των.
»Κύριε Παπαδόπουλε γνωρίζεις καλώς ότι εκείνα τα οποία ανέφερες κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν εναντίον μου και την φωτογραφίαν την οποίαν έδωκες προς δημοσίευσιν, διότι αυτό σου επιτάσσει ο ανένδοτος αγών, ήσαν ψευδή και συκοφαντικά και δια τούτο θα σου υποβάλω μήνυσιν εις τον εισαγγελέα δια να αποφανθή η δικαιοσύνη επί της κατηγορίας αυτής. Νομίζω ότι θα έχης τουλάχιστον το σθένος να παραιτηθής της βουλευτικής ασυλίας και να αντιμετωπίσης την καταγγελίαν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Γνωρίζει ο κ. συνάδελφος ότι αυτή η στολή την οποίαν έφερον την εποχήν εκείνην δεν είναι γερμανική. Επίσης το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός τον οποίον έσωσα από τους προδότας του κομμουνιστικού κόμματος, έσωσα την περιφέρειάν μου από τους Γερμανούς, τους οποίους επολέμησα καθ’ όλην την διάρκειαν της κατοχής. Η στολή αυτή είναι ελληνική και αποτελεί τιμήν δι εκείνους οι οποίοι τότε την έφερον. Ο κ. συνάδελφος, εάν έχη τον ανδρισμόν, ας δεχθή την άρσιν της βουλευτικής του ασυλίας δια να αποδειχθή δικαστικώς η αλήθεια. Υπέβαλον κύριοι βουλευταί, μήνυσιν κατά του κ. συναδέλφου ο οποίος είναι ο στόχος μου και το δηλώ υπευθύνως ότι εις τα τιμημένα μέρη του Κιλκίς δεν θα επιζήση.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε, εισήλθον εις την βουλήν εις ηλικίαν 33 ετών, ορφανός και πάμπτωχος, αλλά με πλείονα πτυχία υποτροφιών, δια να επιδείξω τας ικανότητάς μου, δια την απόκτησιν των οποίων, επειδή ήμην πάμπτωχος και ορφανός με εσπούδασαν αι συνεταιριστικαί οργανώσεις εις ανωτάτας σχολάς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Δυστυχώς κακή και άδικος μοίρα μου ήτο να έχω αντίπαλον τον Άϊχμαν, τον Κων. Παπαδόπουλον και θα του αποδείξω διατί είναι ΆΙχμαν.
Δημιουργείται θόρυβος και αντεγκλήσεις μεταξύ των βουλευτών κκ. Κ. Παπαδοπούλου και Δ. Παπαδοπούλου.
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Απέφυγα κε πρόεδρε, να αποκαλέσω τον κ. συνάδελφον με οποιονδήποτε χαρακτηρισμόν. Δι αυτό νομίζω ότι είναι έντιμον και ανδρικόν, εάν έχη ανδρισμόν ο κ. συνάδελφος, να αποφύγη και αυτός τους χαρακτηρισμούς.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε, ο κ. συνάδελφος δε απέφυγε τους χαρακτηρισμούς. Με απεκάλεσε Βούλγαρον. Και εκ του λόγου τούτου είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να κατέλθω και εγώ εις το επίπεδον του κ. Κων/νου Παπαδοπούλου και να ομιλήσω εις την γλώσσαν του. Αντί άλλης όμως απαντήσεως θα του απευθύνω τας εξής ερωτήσεις: Γνωρίζετε ποία ήτο η εφημερίς «Νέα Ευρώπη»; Γνωρίζει ποίος ήτο ο εκδότης της; Ασφαλώς τούτο το γνωρίζει. Γνωρίζει ποίος είναι ο Πούλος μετά του οποίου εφωτογραφήθη; Ασφαλώς ναι. Γνωρίζει ότι τον Ιούλιον του 1944 απέστειλεν τηλεγράφημα εις τον Χίτλερ επί τη διασώσει του; Ασφαλώς το γνωρίζει, διότι το απέστειλε και εδημοσιεύθη εις την ιδίαν εφημερίδα.
Φωναί, θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι. Ανταλλάσσονται βαρύταται ύβρεις μεταξύ των κκ Κ. Παπαδοπούλου και Δ. Παπαδοπούλου.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εις την φωτογραφίαν , η οποία εδημοσιεύθη, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και ένα σκίτσο που είναι εις βάρος των συμμάχων μας. Το γνωρίζει αυτό ναι ή ού; Ο κ. συνάδελφος απηύθυνεν ύβρεις αναντίον του αειμνήστου βασιλέως Γεωργίου και εναντίον των συμμάχων μας Άγγλών και Αμερικανών εις δημοσίας συγκεντρώσεις την τάξιν των οποίων ετήρουν Γερμανοί. Μήπως και αυτό δεν το ενθυμείται; (θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι). Αρνείται ο κ. συνάδελφος, ότι υπάρχει φωτογραφία έγχρωμος εις την οποίαν είναι ολόσωμος και αυτή εν γερμανική στολή εις το γερμανικόν κατοχικόν περιοδικόν «Ντας Ράϊχ»;
Εις το σημείον αυτό δημιουργείται νέον επεισόδιον μεταξύ των κκ Κ Παπαδοπούλου και Δ. Παπαδοπούλου και ανταλλάσσονται βαρύταται ύβρεις.
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και τι μ’ αυτό;
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το αρνείται αυτό ο κ. συνάδελφος; Ας μας απαντήσει, ναι ή ού;
Ο κ. Κ. Παπαδόπουλος μη δυνηθείς να απαντήση εις τας κατηγορίας αυτάς, κάτωχρος και εκτός εαυτού περιστοιχιζόμενος από βουλευτάς της ΕΡΕ επετέθη εναντίον του κ. Δ. Παπαδοπούλου. Μεσολαβήσει πολλών βουλευτών και της φρουράς της βουλής το επεισόδιον έληξε.
ΕΖΗΤΗΘΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
Υπό του βουλευτού Δ. Παπαδοπούλου, κατετέθη εις την βουλήν η ακόλουθος άιτησις:
«Παρακαλείται ο επί της δικαιοσύνης υπουργός όπως καταθέση εις το προεδρείον της βουλής τον φάκελον τον περιέχοντα απάσας τας καταγγελίας και εντάλματα συλλήψεως κατά του νυν βουλευτού Κιλκίς Κων/νου Παπαδοπούλου, δι αδικήματα δι’ α κατηγορείται ούτος σχετικώς με την δράσιν του κατά την κατοχήν».